Skapande skola kurser förslag
Ekologisk lek och gestaltning Berit Mannberg och Gunnar Forsman
Utställning - Elevutsmyckning Berit Mannberg och/eller Gunnar Forsman
Demokratiövningar Berit Mannberg
Galleri K:s skolverksamhet Johnny Molton och/eller Gunnar Forsman
Kombinera text och bild Gunnar Forsman

Ekologisk lek och gestaltning

Ålder
F - 6, i tillämpliga delar till årskurs 9.

Beskrivning
Del1: En ekologisk näringskedja ger här inspiration till lek fylld av skratt, glädje och nya kunskaper. Genom att ikläda sig olika huvor, som konstnärerna tar med till skolan, får eleverna gestalta olika arter i näringskedjan. Det gäller sedan att fånga så många byten (vissa av kamraterna) att man uppnår överlevnad, men samtidigt att man ser upp för predatorerna (andra kamrater), så man inte själv blir ett byte. Näringskedjan som för närvarande spelas, är sparvhök - entita - frostfjärilslarv - björklöv - nedbrytare. Ytterligare arter finns runt denna näringskedja.

Som del 2 i projektet finns konstnärligt skapande med eleverna, på temat natur och biologisk mångfald. Tillverkade konstalster kan sedan visas i en utställning eller utsmyckning på skolan.

Syfte
Genom att använda sina känslor i leken förstärks inlärningen av hur en näringskedja fungerar. Eleverna får en introduktion till ökad miljömedvetenhet.

Målsättning
Målsättningen är att ge inlevelse och kunskap om naturen, och att skapa intresse för kreativt skapande och hantverkskunnande.

Dessa skolämnen kan omfattas i arbetet
Naturkunskap, gymnastik, bild och form. Denna kurs kan dessutom med fördel kombineras med elevers besök till Naturskolan Asköviken.

Längd på lektionstimmarna
Ett arbetspass för del 1 bör vara minst 60 minuter långt. För del 1 och 2 tillsammans fodras halv- eller heldag. KRO/KIF Västmanland:s arbetstidsberäkning används, det blir billigare per timme, ju fler timmar i rad som skolan bokar in.

Antal träffar
Enbart leken kan genomföras under en timme, men vi rekommenderar ett återkommande tillfälle för att få in de olika rollerna. Det konstnärliga skapandet kan varieras från några få timmar och uppåt, beroende på vilken nivå skolan vill lägga sig på. Om projektet utmynnar i en utsmyckning på skolan, behövs flera återkommande träffar per grupp. Ta helst kontakt med utföraren innan ansökan lämnas in!

Antal elever per kurs
15 - 20 elever rekommenderas.

Teknik
Konstnärerna tar med all utrustning för den ekologiska leken. I det konstnärliga skapandet överenskoms med skolan vilket material som behövs. Leken kan bedrivas i gymnastiksal, rymligare lekrum, eller utomhus. Konstnärligt skapande kan ske i de lokaler skolan förfogar över.

Kontakt
Ledare: Berit Mannberg och Gunnar Forsman. Vi arbetar tillsammans i detta projekt.
070/3998061
www.forsman-mannberg-konst.nu (Se länk Skapande skola för tidigare projekt!).
berit@forsman-mannberg-konst.nu
gunnar@forsman-mannberg-konst.nu


Utställning - Elevutsmyckning

Ålder
Årskurs F - 9.

Beskrivning
Eleverna får göra en utställning eller utsmyckning till skolan, under konstnärens ledning. Projektets utformning diskuteras fram utifrån elevernas och lärarnas behov och önskemål. Olika material kan användas.

Syfte
Eleverna arbetar i en process och får vara med från skiss till färdigt resultat. De görs delaktiga i skolans arbetsmiljö.

Målsättning
Eleverna får arbeta med sitt kreativa skapande. De jobbar mot målet att få visa upp sitt arbete för skolan, för andra elever, för föräldrar, med flera.

Dessa skolämnen kan omfattas i arbetet
Bild och form. Projektet är helt öppet för att integrera de ämnen eller teman som skolan och eleverna önskar.

Längd på lektionstimmarna
Ett arbetspass bör vara halv- eller heldag. KRO/KIF Västmanland:s arbetstidsberäkning används, det blir billigare per timme, ju fler timmar i rad som skolan bokar in.

Antal träffar
Eftersom projektet är flexibelt, så kan detta varieras. Bestäms i dialog med skolan. 2 - 4 träffar är vanligt. Ta helst kontakt med utföraren innan ansökan lämnas in!

Antal elever per kurs
Förslagsvis 15 - 20 elever.

Teknik
Genomgång görs med skolan i varje enskilt fall.

Kontakt
Ledare: Berit Mannberg och Gunnar Forsman. En av oss, eller bägge, det är valfritt.
070/3998061
www.forsman-mannberg-konst.nu (se länk Skapande skola för tidigare projekt!).
berit@forsman-mannberg-konst.nu
gunnar@forsman-mannberg-konst.nu


Demokratiövningar

Så kan man synliggöra demokrati, rättvisa och jämställdhet i skolan!

Vi sitter i ring på golvet, och olika berättelser växer fram. Jag håller elevernas koncentration. Mellan mig och eleverna skapas olika situationer som diskuteras under min ledning. Läraren har en iakttagande roll, för att aktivt, men vid sidan av, ta del av det som sker.

Demokrati är en färskvara och kan bara bygga på medvetenhet och tillit. Jag arbetar med små och stora berättelser, kroppsspråk, röst, viskningar, glaskulor i olika storlekar, glänsande mantlar, mm.

Alla barn har rätt att få lika mycket tid i rummet, och att uppmärksammas för den de är. Hela tiden bryter jag för disskussion - ger barnen möjligheter att fundera över vad som händer i klassrummet, kamratkretsen och skolgården.

Jag tränar de tystlåtna barnen med kreativa metoder att ta för sig mera och våga hävda sig i gruppen. Med stegvis uppbyggda övningar är det möjligt att stärka de barnens självkänsla.

Ålder
F - årskurs 4.

Syfte och mål
Eleverna arbetar med sin självbild och med sina relationer till kamraterna. Övningarna ska ge ökad medvetenhet om samarbetets förutsättningar. Elevernas empati ska öka. De jobbar mot målet att utvecklas på ett personligt plan. De ska våga att reagera och agera vid orättvisor.

Längd på lektionstimmarna
Ett arbetspass bör vara en förmiddag.

Antal träffar
Beräkna 3 träffar med eleverna. Ta gärna kontakt med utföraren innan ansökan lämnas in!

Antal elever per kurs
Helklass eller halvklass, bestäms i samråd med läraren.

Kontakt
Ledare: Berit Mannberg.
070/3998061
www.forsman-mannberg-konst.nu (se länk Skapande skola för tidigare projekt!).
berit@forsman-mannberg-konst.nu


Galleri K:s skolverksamhet

Ålder
Årskurs F - 9.

Beskrivning
Klasser kommer till Konstnärsföreningen Galleri K på Slottsgatan 17 i Västerås. Eleverna upplever och samtalar om pågående utställning, och får teckna/måla en bild utifrån något av utställningens konstverk, under ledning av konstnärerna. I förekommande fall gör vi i samråd med skolan ett upplägg så att projektet istället utförs i er skola.

Syfte
Syftet är att vidga elevernas syn på konst och att stimulera deras vilja att ta del av gallerikonsten i samhället.

Målsättning
Genom att sätta ett eget skapande i relation till ett konstverk på galleriet, kan eleverna lockas att tillverka egna bilder på nya sätt.

Dessa skolämnen kan omfattas i arbetet
Bild och form. Vid kursinriktning på "Gyllene Snittet" integreras även praktisk matematik och konsthistoria.

Längd på lektionstimmarna
Ett arbetspass bör vara minst 120 minuter långt. KRO/KIF Västmanland:s arbetstidsberäkning används, det blir billigare per timme, ju fler timmar i rad som skolan bokar in.

Antal träffar
Valfritt. Fler träffar ger fördjupning. Ta helst kontakt med utföraren innan ansökan lämnas in!

Antal elever per kurs
Förslagsvis 15 - 20 elever åt gången.

Teknik
Kursledarna ordnar allt material.

Kontakt
Ledare:
Johnny Molton, 0706/298899, johnny.molton@gmail.com
www.johnnymolton.com

Gunnar Forsman, 070/3998061, gunnar@forsman-mannberg-konst.nu
www.forsman-mannberg-konst.nu (se länk Skapande skola för tidigare projekt!).
En eller två ledare, valfritt.


Kombinera text och bild

Ålder
Årskurs 5 - 9. I förenklad version även tidigare årskurser.

Beskrivning
Eleverna får skriva en text på ett tema. Det kan vara något de själva upplevt, eller en fiktiv historia. De ska först beskriva händelsen, sedan göra ett omdöme om den. Därefter ska de göra en bild till sin berättelse. Bilden ska väcka intresse att läsa deras text. En rubrik ska sättas som förstärker både text och bild. Om fakta används måste man kolla sin källa noga.

Man kan förstås göra sin bild först och skriva en text till den sedan. Under hela processen förs diskussioner med eleverna. Elevernas alster samlas till en gemensam trycksak. Trycksaken delas exempelvis ut i skolan och till föräldrar.

Syfte
Eleverna får en förståelse för hur text, bild och rubrik ska samverka, för att vara intressant.

Målsättning
Målet är att eleverna ska öka sin förmåga att kommunicera ett arbete.

Dessa skolämnen kan omfattas i arbetet
Bild och form, svenska.

Längd på lektionstimmarna
Kan varieras. Minst 60 minuter.

Antal träffar

Eftersom projektet är flexibelt, så kan detta varieras. Omkring fem träffar kan vara ett riktvärde. Fler träffar ger större fördjupning.

Antal elever per kurs
Förslagsvis 15 - 20 elever.

Teknik
Ett vanligt klassrum fungerar bra. Vanligt material för bild behövs.

Kontakt
Ledare: Gunnar Forsman, konstnär och frilansande naturskribent.
070/3998061
www.forsman-mannberg-konst.nu
gunnar@forsman-mannberg-konst.nu

KRO/KIF Västmanland beräknar projekttid i Skapande skola enligt nedan:

Lathund för tids- och kostnadsberäkning

1 elevtimmar i följd
Antal dagar Kostnad kr 1 ledare Kostnad kr 2 ledare
1
2250
4500
2
4500
9000
3
6750
13500
4
9000
18000
5
11250
22500
6
13500
27000
7
15750
31500
8
18000
36000

2 elevtimmar i följd
Antal dagar Kostnad kr 1 ledare Kostnad kr 2 ledare
1
3000
6000
2
6000
12000
3
9000
18000
4
12000
24000
5
15000
30000
6
18000
36000
7
21000
42000
8
24000
48000

3 elevtimmar i följd
Antal dagar Kostnad kr 1 ledare Kostnad kr 2 ledare
1
3750
7500
2
7500
15000
3
11250
22500
4
15000
30000
5
18750
37500
6
22500
45000
7
26250
52500
8
30000
60000

4 elevtimmar i följd
Antal dagar Kostnad kr 1 ledare Kostnad kr 2 ledare
1
4500
9000
2
9000
18000
3
13500
27000
4
18000
36000
5
22500
45000
6
27000
54000
7
31500
63000
8
36000
72000

5 elevtimmar i följd
Antal dagar
Kostnad kr 1 ledare
Kostnad kr 2 ledare
1
5250
10500
2
10500
21000
3
15750
31500
4
21000
42000
5
26250
52500
6
31500
63000
7
36750
73500
8
42000
84000

6 elevtimmar i följd
Antal dagar Kostnad kr 1 ledare Kostnad kr 2 ledare
1
6000
12000
2
12000
24000
3
18000
36000
4
24000
48000
5
30000
60000
6
36000
72000
7
42000
84000
8
48000
96000

Från 2014/15 är arvodesrekommendationerna från KRO följande (se www.kro.se):
Arvode per timme vid F-skatt men exklusive moms: 750 kr
Arvode per timme vid A-skatt: 570 kr

Vid längre heltidsuppdrag beräknas minimiarvodet utifrån en månadslön (A-skatt) som motsvarar 26900 kr brutto. Alternativt 40804 kr vid F-skatt.

Tillbaka till Berit Mannbergs startsida

Tillbaka till Gunnar Forsmans startsida